Voorwaarden

Algemene voorwaarden Internalis Zwolle

Algemene betalingsvoorwaarden Internalis

Artikel 1.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, trajecten en cursussen tussen Internalis en de cliënten, cursisten, bedrijven, instellingen of opdrachtgevers hierna te noemen: “Gebruiker”.

Artikel 2.

De Gebruiker gaat akkoord met de tariefstelling, zoals afgesproken per individuele sessie psychotherapie en per sessie partnerrelatietherapie. Een therapiebijeenkomst duurt, tenzij anders is overeengekomen 45 minuten met een maximale uitloop tot 60 minuten. De Gebruiker ontvangt en betaald de nota voor therapie aan Internalis.

Bij coaching trajecten en cursussen worden prijsafspraken gemaakt of een offerte uitgebracht. In de regel wordt voor aanvang van het traject of de cursus het gehele bedrag overgemaakt op de bankrekening van Internalis, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3.

Afspraken moeten uiterlijk 2 werkdagen (48 uur) voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 2 werkdagen voor de afspraak is Internalis gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de Gebruiker in rekening te brengen.

Artikel 4.

De door Internalis aan de Gebruiker gedeclareerde kosten voor de behandeling, traject of cursus dienen door de Gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Artikel 5.

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de Gebruiker in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt Internalis rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de Gebruiker in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 6.

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Internalis de Gebruiker een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van Euro 12,50 aan de Gebruiker in rekening gebracht.

Artikel 7.

Voldoet de Gebruiker binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is Internalis zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8.

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de Gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 40.

Artikel 9.

Bij betalingsachterstand is Internalis gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Internalis – therapie & coaching

Voordelen Internalis

Contact

Bel Edwin 06-29551616, mail naar edwin@internalis.nl of vul onderstaand formulier in.

8 + 7 =